شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان1402
تابستان 1402

آیین حکمرانی؛ دوفصلنامه علمی تخصصی در حوزه حکمرانی اسلامی

Aeine Hokmran                                                                     

Sceinctific Journal on The Islamic Governance                                                                      

دوفصلنامه آیین حکمرانی تنها مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های نوست ، در موضوعات مختلف حکمرانی اسلامی در قالب تحلیلی یا تطبیقی می پذیرد.

* نویسندگان گرامی به منظور تسریع در فرایند بررسی و داوری، قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. 

 ** برای جلوگیری از سرقت علمی، همه مقالات،  قبل از داوری و قبل از چاپ، از طریق سمیم نور مشابهت یابی می شوند. به همین جهت ارسال گزارش سامانه مشابهت‌یاب متون سمیم نور در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد.

 *** هنگام ارسال مقاله بارگزاری فرم  تعهد نامه  نویسندگان و فرم تعارض منافع الزامی است.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، دی 1402 (پاییز و زمستان1402) 

روش‌شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت

صفحه 49-72

ابوالقاسم علیدوست؛ محمدحسین پورامینی؛ یاسین پورعلی


تحلیل فلسفی اصول عام تدبیری و راهبردی حکمرانی متعالی و تعالی‌بخش

صفحه 73-104

مهدی غضنفری؛ موسی الرضا قائمی؛ حسین رمضانی حسین آباد