دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1402 (پاییز و زمستان1402) 
روش‌شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت

صفحه 49-72

ابوالقاسم علیدوست؛ محمدحسین پورامینی؛ یاسین پورعلی


تحلیل فلسفی اصول عام تدبیری و راهبردی حکمرانی متعالی و تعالی‌بخش

صفحه 73-104

مهدی غضنفری؛ موسی الرضا قائمی؛ حسین رمضانی حسین آباد


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان1402
تابستان 1402