تماس با ما

قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، تلفن: 37603574 نمابر: 37602997، صندوق پستی: 179 ـ 37185.

Email: aeinehokmrani@iict.ac.ir

http://aeinehokmrani.iict.ac.ir


CAPTCHA Image