درباره نشریه

آیین حکمرانی

دوفصلنامه علمی تخصصی در حوزه حکمرانی اسلامی

 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مدیرمسئ‍‍ول: علی‏ اکبر رشاد

سردبیر: سیدسجاد ایزدهی

دبیر تحریریه: محمدحسین پورامینی

 

نشانی مجله:

قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، تلفن: 37603574 نمابر: 37602997، صندوق پستی: 179 ـ 37185.

Email: aeinehokmrani@iict.ac.ir

http://aeinehokmrani.iict.ac.ir

چاپ و نشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تلفن‌های مرکز توزیع و فروش: 88153555 ـ 88153282