مسئله حکمرانی اجتماعی (با تأکید بر نقش تشکل‌های اجتماعی)

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

حکمرانی با تکیه تام بر مکانیسم بازار و مداخله‏های دولت، با هدف شکست ارزش عمومی دچار تنگناهایی شده است. مشارکت مستمر و مؤثر عموم مردم، عامل تعقیب ارزش­های عمومی و توسعه­دهنده ظرفیت حکمرانی بوده، اما فاقد ساز کار مناسب است. تشکل­های اجتماعی در عین حال که می­توانند ابزاری مناسب در جهت تقویت مشارکت عمومی باشد، اما با آسیب­هایی چون «ماهیت غیر شفاف»، «چندتولی­گری»، «عدم وضوح حقوق و تکالیف» و «فقدان ساز کار نظارت» روبه‏روست. پرسش اصلی پژوهش، علل آسیب­مندی تشکل­های اجتماعی در امر حکمرانی است و هدف این پژوهش کشف آموزه­های قرآنی مرحله اول دعوت پیامبر ˆ برای رفع آسیب­های فوق است. رویکرد پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و روش آن به جهت توصیف وضع مسئله­مند تشکل­های اجتماعی در ایران امروز، «مروری» و به جهت تحلیل مسائل و افق­گشایی برای حل آنها مبتنی بر آموزه­های قرآنی، «تفسیر موضوعی تنزیلی» است. مبتنی بر روش تفسیر تنزیلی، مفاهیم آیات هدف قرآن در مرحله اول دعوت بررسی شده و در چهار مقوله فاعل تحول (جهت توضیح مشخصات متولی تشکل­ها)، زمینه­سازی برای تحول (جهت تبیین حقوق و تکالیف تشکل­ها)، نهادسازی برای تحول (در راستای ایضاح سازکار نظارت بر تشکل­ها) و محتواسازی برای تحول (در تعقیب پردازش ماهیت تشکل­ها) صورت‏بندی شده­اند. نتیجته آنکه نگارنده مبتنی بر آموزه­های قرآنی دریافت که ابعاد تشکل­های اجتماعی در مرتبه ماهیت، «قیام به عهد الهی»، در ساحت متولی، «تثبیت رهبر اجتماعی»، در سطح نظارت، «تذکر و تدبر جمعی»، در مستوای تکلیف، «زمینه­سازی تفکر و تذکر» و در ساحت حقوق، «هدایت و رحمت» می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها