اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی‌اکبر رشاد

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ir

سردبیر

سیدکاظم سیدباقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sbaqeri86yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر رشاد

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ir

سیدحسین میرمعزی

اقتصاد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

h.mirmoezigmail.com

ابوالقاسم مقیمی حاجی

فقه و اصول استاد حوزه علمیه قم

a.moghimihajiyahoo.com

حسین جوان آراسته

فقه سیاسی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

javanarasteh.ir
hoarastehgmail.com

عبدالکریم بهجت پور

دانشیار، گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

abp114yahoo.com

قاسم شبان نیا رکن آبادی

علوم سیاسی دانشیار موسسه علمی و پژوهشی امام خمینی(ره)

shana151yahoo.com

سید کاظم سیدباقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sbaqeri86yahoo.com

محسن رضوانی

علوم سیاسی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)

rezvanimgmail.com

دبیر تحریریه

عباس علیرضایی

علوم سیاسی ..

alirezaei_abbasyahoo.com